Werkvoorzieningschap

Het Werkvoorzieningschap is in 1970 door de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant opgericht om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren. Het werkgebied van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant bestaat uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss.

Ter ondersteuning van het bestuur heeft het Werkvoorzieningschap een bestuurssecretariaat.

Voor het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden heeft het Werkvoorzieningschap een eigen uitvoeringsorganisatie, IBN.

Contact

WVS-NB Postbus 163 5340 AD Oss

Bezoekadres: Industrielaan 63 Oss Tel: 0413 336970

Organisatie

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 6 leden, aangewezen door de aan het Werkvoorzieningschap deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting, jaarrekening en strategisch beleid.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende leden:

voorzitter, wethouder gemeente Meierijstad

de heer M.H.B. Roozendaal MSc

wethouder gemeente Bernheze

de heer M.J.A. Tielemans

wethouder gemeente Boekel

de heer H.A.J. Willems

wethouder gemeente Land van Cuijk

mevrouw W.A.G.M. Hendriks-van Haren

wethouder gemeente Maashorst

de heer G.V.I.C. van Heeswijk

wethouder gemeente Oss

de heer C.P.W. van Geffen

secretaris, adviseur

mr. J.F.H.P. Canton

bestuurder IBN, adviseur

drs. M.A.W. Gielen

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden die worden benoemd door en uit het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en ziet toe op een juiste uitvoering van het door het Algemeen Bestuur vastgesteld beleid.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden:

voorzitter, wethouder gemeente Meierijstad

de heer M.H.B. Roozendaal MSc

wethouder gemeente Land van Cuijk

mevrouw W.A.G.M. Hendriks-van Haren

wethouder gemeente Oss

de heer C.P.W. van Geffen

secretaris, adviseur

mr. J.F.H.P. Canton

bestuurder IBN, adviseur

drs. M.A.W. Gielen

Ambtelijk:

Aan het hoofd van het ambtelijk apparaat van het Werkvoorzieningschap staat de heer mr. J.F.H.P. Canton. De heer Canton is secretaris van het Werkvoorzieningschap en uit dien hoofde secretaris en adviseur van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Nevenfuncties:

De heer Canton is tevens:

Directeur Kringloopbedrijven Maasland, voorzitter van de bezwarencommissie functiewaardering van de gemeenten Oss en Land van Cuijk en BSOB.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Meer informatie over de Woo vind je hier. Een Woo-verzoek indienen bij het Werkvoorzieningschap kan door een e-mail met het gespecificeerde verzoek te sturen naar wetopenoverheid@wvs-nb.nl.

Heb je vragen over de Woo?
Neem dan contact op met mr. J.F.H.P. Canton, bestuurssecretaris via wetopenoverheid@wvs-nb.nl.

Regio overzicht

BernhezeBoekel – Land van Cuijk – Maashorst- Meierijstad – Oss

Wet sociale werkvoorziening

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met een handicap aan passend werk te helpen. Deze handicap kan zowel van lichamelijke, verstandelijke als psychische aard zijn. De Wsw biedt volwaardig werk met een normaal salaris. Bij voorkeur via IBN in het reguliere bedrijfsleven, lukt dat niet dan bij een van de IBN- bedrijven.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Vanaf die datum is de Wet sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Personen die op 31 december 2014 op de wachtlijst stonden voor de sociale werkvoorziening hebben na 1 januari 2015 geen recht meer op een Wsw-baan. Ze krijgen wel tot 2018 voorrang bij de toewijzing van de zgn. garantiebanen in het kader van de Participatiewet.

Procedure

Sinds 10 september 2014 kunnen geen nieuwe aanvragen voor een Wsw-indicatie meer worden aangevraagd bij UWV.

Met ingang van 2015 worden geen nieuwe medewerkers meer tot de Wsw toegelaten. Wie op het moment dat de Participatiewet wordt ingevoerd op de wachtlijst staat en dus geen Wsw-dienstbetrekking heeft, kan niet meer instromen in de Wsw maar valt onder de doelgroep van de Participatiewet. Onder deze nieuwe wet bestaat er geen wachtlijst Wsw meer, en de zorgplicht en het wachtlijstbeheer voor mensen met een indicatie op de wachtlijst zijn vervallen.

Contact

Adres:

WVS-NB
Postbus 163
5340 AD Oss
Bezoekadres:
Industrielaan 63 Oss

Tel:

0413 336970

CAPTCHA
Een moment geduld aub.

Overige Links

werk.nl
Informatie van UWV over Wsw en Participatiewet.

UWV.nl
voor reïntegratie en tijdelijk inkomen

St-AB.nl
Sociale zekerheidswetten

MEE Noordoost Brabant
Voor iedereen met een beperking die behoefte heeft aan informatie, advies en/of ondersteuning.

inspectie swz

Inspectie Werk en Inkomen

IBN

IBN is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het noordoosten van Noord-Brabant.

Gemeenteloket.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cedris

Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie