Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

1 juli, 2020 | 11:00
online

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
Woensdag 1 juli 2020, aanvang 11.00 uur

LET OP: de vergadering vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. De link voor het overleg is opgenomen in de outlook afspraak in uw persoonlijke agenda.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 23-10-2019 (bijlage I) en besluitvorming
  vergadering van 25-03-2020 (bijlage Ia).
 3. Ter vaststelling:
  begroting 2021 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage II).
 4. Ter vaststelling:
  jaarverslag 2019 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage III).
 5. Ter besluitvorming:
  voorstel inzake uitkering overtollige middelen egalisatiereserve Wsw (bijlage IV).
 6. Ter informatie/vaststelling:
  notitie inzake archiefbeheer (bijlage V).
 7. Ter kennisneming:
  realisatie sociaal-economische afspraken Wsw 2019 (bijlage VI).
 8. Ter mededeling:
  dat de gemeente Sint Anthonis de heer R. Poel heeft aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
 9. Ter kennisneming:
  evaluatie beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (bijlage VII).
 10. Ter kennisneming:
  brief van de provincie Noord-Brabant inzake jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2019 (bijlage VIII).
 11. Ter kennisneming:
  brief van de provincie Noord-Brabant inzake beleidskader 2020-2023 en uitvoeringsprogramma 2020 interbestuurlijk toezicht (bijlage IX).
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Documenten