Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

6 juli, 2022
Kringloopbedrijven Maasland, Maaskade 32 te Oss, Oss

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op

Woensdag 6 juli 2022, aansluitend aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur.
Locatie: Kringloopbedrijven Maasland, Maaskade 32 te Oss

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 25-05-2022 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  begroting 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage II).
 4. Ter vaststelling:
  jaarverslag 2021 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage III).
 5. Ter informatie/vaststelling:
  notitie inzake archiefbeheer inclusief verbeterplan (bijlage IV).
  In de notitie wordt voorgesteld de geactualiseerde archiefverordening vast te
  stellen.
 6. Ter kennisneming:
  brief van 3 juni jl. aan de gemeente Meierijstad inzake definitieve invulling bestuursfuncties Werkvoorzieningschap (bijlage V)
 7. Ter besluitvorming:
  voorstel inzake uitkering overtollige middelen egalisatiereserve Wsw 2022 (bijlage VI).
 8. Ter informatie:
  realisatie sociaal-economische afspraken 2021 (bijlage VII).
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.

Documenten