Vergadering Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 05-07-2023

5 juli, 2023
Teams

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, welke gehouden zal worden op
Woensdag 5 juli 2023 om 16.00 uur
LET OP: de vergadering vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. De link voor het overleg is
opgenomen in de outlook afspraak in uw persoonlijke agenda.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ter vaststelling:
  notulen van de vergadering van 29-03-2023 (bijlage I).
 3. Ter vaststelling:
  begroting 2024 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage II).
 4. Ter vaststelling:
  jaarverslag 2022 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (bijlage III).
 5. Ter informatie/vaststelling:
  notitie inzake archiefbeheer inclusief verbeterplan (bijlage IV).
 6. Ter besluitvorming:
  voorstel inzake uitkering overtollige middelen egalisatiereserve Wsw 2023 (bijlage V).
 7. Ter informatie:
  realisatie sociaal-economische afspraken 2022 (bijlage VI).
 8. Ter kennisneming:
  brief van de provincie van 24 april 2023 inzake beleidsproducten 2023
  (bijlage VII)
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.